Mission Øst

Sammen om fremtiden: armenske unge med handicap har ret til en uddannelse

Tema

Unge armenere med handicap udelukkes fra fællesskaber i skolen og samfundet. Vi vil hjælpe dem ud af fattigdom og isolation og ind i værdige, selvstændige liv hvor de trygt kan ytre deres meninger.

Resume

En af de største udfordringer for unge med handicap i de armenske skoler er de lave forventninger til, hvad de kan opnå. De møder negative holdninger og social udstødelse og deres selvværd er lavt – de tror, at de er værdiløse og ude af stand til at lære. 

Ved at vælge vores projekt hjælper du med at gøre skoler til inkluderende fællesskaber, hvor der er plads til alle. Ved at arbejde direkte med de unge med handicap og gøre dem til aktivister for retten til uddannelse får de syn for, at de er ligeværdige medlemmer af skolerne og deres samfund. 

Norayrs forældre lod ham ikke gå i skole pga. sit handicap, men underviste ham hjemme. ”Jeg fik ikke chancen for at møde jævnaldrende og få venner.” Norayr kom i kontakt med Bridge of Hope og er nu bl.a. med i en en ungdomsgruppe og en debatklub.

Projektforslag

1. Baggrund

Et lille land med en gammel historie og en rig kultur:  Armenien er et lille, bjerrigt land på grænsen mellem Europa og Asien – øst for Tyrkiet, nord for Iran og syd for Kaukasusregionen. Armenien er et af de ældste lande i verden og er rig på både kultur og historie. I slutningen af 1920 blev Armenien annekteret af den sovjetiske hær. Det var en del af Sovjetunionen indtil dens opløsning i 1991, hvorefter Armenien genvandt sin uafhængighed.

I Sovjetunionen blev eksistensen af handicappede slet og ret benægtet. I 1980, f.eks., sagde en sovjetisk repræsentant, der talte om Sovjetunionens potentielle deltagelse i de paralympiske lege, “Der findes ingen invalide [sic.!] i Sovjetunionen!”. Ligeledes blev forældre til børn med handicap opfordret til at aflevere deres børn på særlige ”kostskoler”, hvor de blev gemt væk – isoleret fra samfundet og deres familier.

I det postsovjetiske Armenien er situationen forbedret siden uafhængigheden, men stigmatisering og udelukkelse af mennesker med handicap er stadigvæk en realitet.

Det meste af Armeniens velstand er samlet på få hænder – mange lever i fattigdom, og familier med børn med handicap er oftest hårdest ramt. 6,6 % af befolkningen i Armenien (ca. 200.000 mennesker) har et handicap. 63 % lever i ekstrem fattigdom, og kun 2 % af dem er i beskæftigelse, hvilket er næsten 30 gange mindre end i Danmark (60,9 %). Værdier som lighed, inklusion og mangfoldighed praktiseres ikke, og mange sårbare unge har begrænset adgang til at deltage i samfundet, beskæftigelse og uddannelse. Faktisk er antallet af mennesker med handicap, der kommer ind på universitetet i Armenien så lavt, at det ikke engang optræder i statistikkerne.

I 2014 erklærede den armenske regering, efter bl.a. pres fra Mission Øst og vores lokale partner Bridge of Hope, at alle landets skoler skulle være inkluderende – altså, at børn og unge med særlige behov skal kunne undervises i den”almindelige” skole med den nødvendige støtte og hjælpemidler. 

Men da Mission Øst for nylig foretog en undersøgelse af inkluderende skoler i Tavush-regionen i det nordøstlige Armenien, viste det sig at 65 % af børn med handicap i inkluderende skoler ikke altid accepteres af deres jævnaldrende og ikke deltager i skolens aktiviteter. De mødes ofte med negativitet, mobning og social udstødelse. Et sådant miljø påvirker børn og unge med handicap negativt. De mangler motivation, tiltro til egne evner og føler sig ikke trygge ved at udtrykke deres holdninger og stå fast på deres rettigheder, selv når de bliver krænket. De har mistet troen på, at de kan påvirke deres eget liv. 

Det er netop her, i den naturskønne men barske Tavush-region, at vores projekt vil finde sted. Tavush er en af de fattigste provinser i Armenien, som oplever både sociale og økonomiske vanskeligheder. Provinsen har en befolkning på 157.000 indbyggere, hvoraf 7 % er har et handicap. Bridge of Hope er veletablerede i regionen og har lokale centre, der støtter børn med handicap og deres familier. Inklusion, lighed og ligestilling er kerneværdier i Bridge of Hopes arbejde.

Siranush har cerebral parese men kom som 7-årig ind på en almindelig skole. ”Ingen kigger mærkeligt på mig, og lærerne er gode og behandler mig som de andre børn. Men jeg kan stadig huske de gange min mor blev spurgt, ”hvad er der galt med dit barn?”

2. Projektideer og hovedaktiviteter

Projektidé

Projektet har til formål at give armenske unge med og uden handicap mulighed for at udvikle deres viden og færdigheder så de trygt kan deltage aktivt på skolerne og i samfundet og skabe sig gode, selvstændige liv.

Projektidéen bygger på succeser og erfaringer fra Mission Østs mangeårige inklusionsprojekter og best practice indenfor bl.a. fortalervirksomhed. Ved at hjælpe de unge til at blive aktivister for deres rettigheder kan de fungere som rollemodeller for en generation af unge, der sammen kan gøre deres samfund mere inkluderende og hvor der er plads til alle i uddannelsessystemet.

Projektets vigtigste aktiviteter:

80 unge med og uden handicap vil blive rekrutteret fra 80 skoler og vil blive trænet som mentorer og frivillige, der fremmer inklusion og deltagelse af deres jævnaldrende. I løbet af 8 uger vil de unge blive undervist i emner som mangfoldighed, lighed og inklusion, og de vil få træning i at skabe debat og diskussion, at advokere for en sag og prøve kræfter med frivilligt arbejde – noget, som der typisk ikke har været tradition for i Armenien, men som er en vigtig del af at opbygge de unges selvværd og selvtillid. 

Unge mennesker, især handicappede, plejer nemlig at være modtagere af udviklingsbistand og humanitære indsatser. Ved at engagere de unde i frivilligt arbejde vil projektet hjælpe dem til at føle sig som givere fremfor modtagere. De unge frivillige vil kunne deltage i frivilligt arbejde på skolerne, som f.eks. mentorer men også ude i samfundet, afhængig af behov og med støtte fra deres lærere og forældre. Det skolebaserede mentorprogram skal hjælpe de mest sårbare elever med at håndtere vanskelige situationer i og uden for skolen, og vil have fokus på at rekruttere både yngre og ældre elever med og uden handicap som rollemodeller, så alle elever får mulighed for at spejle sig i rollemodellerne. Ved at stifte bekendtskab med frivilligt arbejde vil unge både med og uden handicap begynde at se sig selv som aktører – nogen, der kan se hvilke udfordringer der er i deres lokalsamfund og tage handling, så de kan løse dem. 

Når de unge har afsluttet deres træning vil de være klar til at diskutere, lære og dele deres erfaringer med andre, så de kan engagere deres jævnaldrende i kampen for at fremme inklusionen af unge med handicap. 

På Bridge of Hopes lokale centre i Tavush vil vi danne klubber under temaet “Unge for inklusion”. De 80 unge frivillige vil stå i spidsen for klubberne, som vil kunne fungere som fysiske steder hvor de unge kan samles og gøre brug af deres nye viden og færdigheder som mentorer, rettighedsaktivister og frivillige. Her vil de kunne arrangere træningsforløb, debatter og kampagner for 1.200 unge med og uden handicap for at sætte fokus på emner som mangfoldighed, rettigheder og inklusion af unge med handicap. I klubberne vil de unge få mulighed for at indgå i dialoger med deres jævnaldrende, forældre, lærere og lokalsamfundsledere og drøfte, hvordan man kan komme både de synlige og usynlige barrierer til livs, der hæmmer integration af hundredvis af unge mennesker på skolerne og i lokalsamfundene. 

De 1.200 unge, der deltager i klubberne vil være levende beviser på, at unge kan være drivkraft for forandring, og vil vha. kampagner og fortalervirksomhed kunne hjælpe til at oplyse om rettigheder og til at ændre det negative syn på unge med handicap i de 62 lokalsamfund og 80 skoler, de kommer fra. 

På skolerne vil de unge i samarbejde med forældre og lærere gennemføre projekter, der gør miljøet mere sikkert og inkluderende for alle – især for børn og unge med handicap og særlige behov. Behovene kan være forskellige fra skole til skole, men kan f.eks. tage udgangspunkt i fysiske adgangsforhold, undervisningsmaterialer eller behovet for trygt at kunne ytre sig i timerne.

I lokalsamfundene vil klubberne kunne samarbejde med ngo’er, offentlige institutioner, lokale medier og andre interessenter om at gennemføre oplysningskampagner, flash-mobs, offentlige debatter, debatspil og interaktivt teater for at sætte fokus på sagen og skabe størst mulig opbakning og engagement.

Målgruppe

I alt 80 unge drenge og piger med (35) og uden handicap (45) vil blive trænet som mentorer for deres jævnaldrende og i fortalervirksomhed 

1.200 unge drenge og piger vil blive involveret i klubberne på Bridge of Hopes lokale centre i Tavush-regionen 

400 forældre til unge handicappede, der får mulighed for at deltage i kampagner og andre initiativer arrangeret af de unge aktivister 

2.000 lærere, der på baggrund af oplysningskampagnerne og mentor-aktiviteter vil få ændret deres syn på deres elever både med og uden handicap.

Projektet vil træne 60 unge med og uden handicap i mangfoldighed, lighed og inklusion. De vil få værktøjer til at fremme debatter, diskussioner, peer-træning og føre fortalervirksomhed, så de kan være aktivister for retten til uddannelse.

3. Operation Dagsværks projektkrav

Uddannelse: Projektet sikrer bedre inklusion og deltagelse børn og unge med handcicap på skoler og uddannelser ved at ændre diskriminerende holdninger og adfærd, der hindrer deres. Ved at skabe inkluderende skoler får de unge selvtillid og troen på deres evner så de kan lære, udvikle færdigheder og leve et mere uafhængigt liv.

Lokal forankring sikres ved aktiv deltagelse af fællesskabet af elever, forældre, lærere og medlemmer af lokalsamfund og skoler i projektets målområde i planlægningen og gennemførelsen af projektet. Vi sikrer også lokal forankring gennem vores lokale samarbejdspartner, Bridge of Hope, der står for at udføre projektet og som vil kunne bruge erfaringer og resultater fra projektet i deres arbejde fremover.

Fortalervirksomhed er en stor del af projektets aktiviteter for at sprede budskabet om udsatte unges rettigheder og give de unge vigtig erfaring i at stå sammen om at organisere sig for en sag. De oplysningskampagner, der ledes af unge med og uden handicap, vil øge bevidstheden i lokalsamfundene om de uligheder og den diskrimination, som drenge og piger udsættes for i skoler og lokalsamfund. 

Minoriteter og sårbare grupper: 35 unge med handicap vil trænes til at blive meningsdannere og fortalere for personer med handicaps rettigheder på skoler og i lokalsamfund. På den måde vil de kunne fungere som rollemodeller for yngre elever, der kan se andre med handicap stå fast på deres rettigheder og kræve konkret handling. I alt vil 300 unge med handicap få gavn af jævnaldrende mentorer på skolerne og de oplysningskampagner, som udføres som en del af projektet. Støtten fra deres klassekammerater vil hjælpe dem til en tro på egne evner og hjælpe dem til en forståelse af, at de hører til på skolerne.

Bæredygtighed: Ved at skabe udbredt kendskab til unges og mennesker med handicaps rettigheder vil projektet have en positiv indvirkning på inklusionen af mennesker med handicap i Armenien. integrationen af handicappede i hele Armenien. Projektets bæredygtighed sikrer vi med et stærkt fokus på at styrke de unge, som er lokalsamfundenes og Armeniens fremtid. Ved at uddanne de unge til at være rettighedsaktivister og samle dem i netværksgrupper sikrer vi, at projektets resultater kan leve videre efter dets afslutning. Ved at kunne spejle sig i de unge aktivister med handicap vil andre unge kunne se, at de kan gøre en forskel for sig selv og andre unge i landet ved at kræve handling. Projektet har også fokus på udvikling af færdigheder hos unge med handicap, som både vil hjælpe dem i løbet af projektet men også vil åbne flere muligheder for deres aktive deltagelse i skolerne, samfundet og arbejdslivet efter projektet ophører.

Projektskolerne vil bevare den viden, de har opbygget gennem projektet. De vil opdage fordelene ved et mentorprogrammer og ved at kunne inddrage specialistviden udefra for bedre at kunne imødekomme behovene hos elever med handicap. Denne viden vil kunne gavne både nuværende og fremtidige elever på skolerne. 

Mission Østs lokale partner i Armenien, Bridge of Hope, har indgående kendskab til rettigheder for mennesker med handicap. Mange af organisationens medarbejdere og medlemmer er personer med handicap og forældre til børn med handicap.

Indikativt budget

Budget for Operation Dagsværk projektforslag”Sammen om fremtiden: armenske unge med handicap har ret til en uddannelse”
BudgetProcent
      Hovedaktiviteter
Kapacitetsopbygning for unge med og uden handicap indenfor mentorskab, interessevaretagelse, social inklusion og handicap og udvikling af et træningsprogram for unges aktive inddragelse i samfundet                                                      337.255 kr.
10 %
Oprettelse af klubber for unge med henblik på inklusion, tilrettelæggelse af debatter ledet af unge med og uden handicap med jævnaldrende på skoler og med forældre, lærere og lokalsamfundet                                                          568.627 kr.
16 %
Unge får mere magt, leder fortaler- og oplysningskampagner, flashmobs og offentlige debatter for at skabe et mere positivt syn på og synlighed af mennesker med handicap                                                          887.099 kr.
25 %
Frivilligt arbejde for unge med og uden handicap og skolebaserede mentor- og tutorprogrammer                                                          900.000 kr.
26 %
I alt2.692.981 kr.77 %
Lokal drift317.647 kr.9 %
Evaluering og monitorering238.080 kr.7 %
Projektudgifter i alt3.248.708 kr.93 %
Revision22.320 kr.1 %
Administration i Danmark (max. 7 % af subtotal)228.972 kr.7 %
Total3.500.000 kr.100 %