SOS Børnebyerne

Alle har ret til et Squad

Tema

Vi vil styrke tidligere og nuværende anbragte unge i Kenya gennem netværk, fællesskab og ‘youth-friendly spaces’. Ligesindede ung-til-ung mentorer trænes til at hjælpe i overgangen til voksenlivet ved at danne fællesskaber og netværk så de unge ikke længere er alene. 

Resume

Overgangen fra ung til voksen er altid svær. I Kenya er der yderligere udfordringer såsom ungdomsarbejdsløshed og ingen offentlig støtte. Derudover er tidligere anbragte unge særligt udsatte. De kæmper med stigma fra samfundet, traumer, mangel på netværk/støtte, lavt selvværd og usunde relationer. 

Projektet vil sammen med den nationale forening for anbragte børn, Kenyan Association for Care Leavers (KESCA), uddanne tidligere anbragte unge til at gennemføre oplysningskampagner og kursusforløb for andre udsatte unge. Kursusforløbene gennemføres i ’youth-friendly spaces’, som er fysiske væresteder hvor de unge, udover oplysning og adgang til computere, kan opbygge fællesskab med andre unge i lignende situationer. 

To venner hænger ud i Nairobi, hvor nogle af landets mest udsatte unge bor. Fattigdom, mangel på uddannelse og krænkelse af rettigheder præger livet for mange unge der er vokset op i anbringelse. Det de fleste unge savner er fællesskab og netværk.

Projektforslag

1. Baggrund

I Kenya bor der 47,6 millioner og næsten halvdelen af befolkningen er mellem 0-18 år. Blandt alle kenyanske unge er 16.9% uden for både uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet som gør dem sårbare over for økonomiske og sociale udfordringer samt i risiko for at ende i kriminalitet, politisk ekstremisme og udnyttelse. Adgang til sundhedsydelser for de unge er begrænset. Det gælder især seksuel & reproduktiv sundhed & rettigheder (SRSR) samt mental sundhed (MHPSS), som er tabubelagte emner i Kenya. Som et resultat af det stigma der er knyttet til emner omkring seksualitet og mentalt helbred, er der mange, der oplever teenagegraviditeter, seksuel udnyttelse og et dårligt psykisk helbred. Blandt de 15 til 19-årige piger har 13% allerede fået deres første barn. Ligesom med seksualundervisning er der stor stigma forbundet med abort og derfor er dette også noget der kan sætte unge piger i en særligt sårbar position. 

Kenyanske unge er også den gruppe, der er mindst repræsenteret i de politiske og økonomiske sfærer. Det skyldes sociale normer, sociokulturelle og økonomiske barrierer, mangel på organisering blandt de unge og generelt en lav følelse af empowerment hos de unge selv. 

Disse udfordringer er særligt gældende for de mest udsatte og marginaliserede. Det er blandt andre de unge, der er vokset op i en anbringelse væk fra hjemmet. Ud af alle unge i Kenya vokser 9,5% op uden deres biologiske forældre. 2,4 millioner børn og unge, har mistet en eller begge forældre og vokser op i forskellige former for anbringelse. Derudover bor 47% af befolkningen i slumkvarterer, hvor der er stor fattigdom. 

Desværre må mange af disse udsatte unge starte overgangen til voksenlivet meget tidligt og uden nogen særlig form for støtte. Som et resultat er der mange af dem, der kæmper med at finde deres ståsted socialt, økonomisk og psykisk. Unge, der kommer fra en anbringelse, er i særlig risiko for at få deres rettigheder krænket på grund af manglende beskyttelse fra familie eller sociale netværk. Dette betyder, at de i højere grad ender i farlige situationer og udviser risikofyldt adfærd. 

De kenyanske unge, vi har interviewet i forbindelse med formuleringen af dette projekt, beskriver selv, hvordan deres opvækst i anbringelse har betydet, at de har et særligt stort behov for hjælp til at skabe sociale netværk og oplysning omkring rettigheder, SRSR og MHPSS. Mangel på netværk, positive rollemodeller og viden inden for vigtige emner er dermed nogle af de største udfordringer, de unge i projektets målgruppe kæmper med. 

Den generelle mangel på fællesskab og at kunne spejle sig i andre ligesindede er med til at forstærke de unges position som særligt udsatte og fører ofte til, at de afbryder deres skolegang, kæmper for at tjene penge og at de isoleres socialt. De unge fortalte, at alle disse faktorer, der er med til at marginalisere, forstærker risikoen for at opleve mistrivsel, ensomhed, udnyttelse og diskrimination. Det er derfor altafgørende at sikre de unges rettigheder og styrke dem i at bekæmpe negative normer og traditionelle praksisser, som er med til at retfærdiggøre deres sårbare position uden for fællesskabet. 

10% af alle unge i Kenya vokser op i en eller anden form for anbringelse uden for hjemmet. De kæmper ofte med traumer, mangel på oplysning, udnyttelse og arbejdsløshed. Gennem fællesskab med unge der har samme baggrund og gode rollemodeller bliver overgangen til voksenlivet lettere.

2. Projektidé og hovedaktiviteter

Målgruppe: 

Sammen med SOS Kenya og den nationale ungdomsforening for tidligere anbragte børn (KESCA – Kenya Society of Care Leavers) vil vi identificere særligt udsatte unge i byerne; Nairobi og Kisumu. Der vil være et særligt fokus på at inddrage unge fra forskellige former for anbringelse i projektet. Disse unge er særligt udsatte i kraft af deres opvækst uden for hjemmet, med alt hvad dertil hører af traumer, stigma og manglende netværk. De unge i projektets målgruppe vil blive styrket til at bringe viden og uddannelse videre til andre udsatte og anbragte unge fra deres lokalsamfund. Heriblandt unge, der er vokset op i fattigdom eller som på andre måder er marginaliserede. 

Formål: 

Det overordnede formål med projektet er at styrke de udsatte unge, der kommer fra fattigdom og anbringelse. Dette vil vi gøre på flere forskellige niveauer. Både på individ-plan, hvor vi vil give de unge en følelse af empowerment i kraft af den uddannelse, de vil modtage inden for emner som de unge selv efterspørger som afgørende for deres trivsel og indflydelse i samfundet. Det er bl.a. rettigheder, SRSR (seksuelle og reproduktive sundhedsrettigheder), MHPSS (mental sundhed) og ung-til-ung mentorship. 

Ydermere vil vi arbejde på community level i den forstand, at vi vil opbygge et netværk af unge der er vokset op i sårbare situationer, men som i kraft af at være en del af et fællesskab med ligesindede nu kan organisere sig og få en samlet stemme. Ved at uddanne dem til at blive et korps af unge mentorer, kan disse unge, der kommer fra sårbare situationer og har haft svære vilkår i opvæksten, opleve, at blive til ressourcestærke rollemodeller og være med til at gøre en forskel for andre udsatte unge. 

Derudover vil vi arbejde på strukturelt plan gennem den nationale forening KESCA og i kraft af den fortalervirksomhed de unge kan træde ind i over for de relevante myndigheder og dermed ændre strukturer/lovgivning mm. Det er vigtigt for forankringen og bæredygtigheden i projektet, at arbejde med organisering af de unge på nationalt plan. Derfor vil vi indgå i et tæt samarbejde med ungdomsforeningen KESCA, hvor vi vil uddanne KESCAs medlemmer til at træne andre unge i de forskellige førhen nævnte emner. Det bliver gjort både for at forankre den viden i ungdomsorganisationen, samt for at vise de unge i målgruppen styrken ved at opbygge et fællesskab som har nationalt rækkevidde og som kan skabe ringene i vandet ved at træne andre unge på mere lokalt plan. KESCAs medlemmer som står for de første træninger af unge i projektet bliver hermed rollemodeller for de unge. Denne metode med uddannelse og videre træning af andre unge, kan overføres til den ung-til-ung mentorordning der bliver etableret blandt de unge i projektet. Hermed kan læringen fortsætte fra ung til ung og fra generation til generation. 

Strategi: 

Hjørnestenen i vores projekt har fokus på udvikling og styrkelse af de unge gennem uddannelse og træning. Vi vil styrke de udsatte unge gennem etableringen af en ung-til-ung mentorordning og denne tilknytning til et netværk af ligesindede, så de kan blive ressourcepersoner for den næste generation af unge med de samme udfordringer. De unge besidder stor styrke og ressourcer, som mange af dem aldrig har lært, hvordan de skal tappe ind i eller tro på at de besidder. I de to byer, Nairobi og Kisumo, vil vi oprette fysiske væresteder, i form af digital hubs, som er stillet til rådighed af lokale myndigheder og/eller ngo’er og som skal udbygges. På nuværende tidspunkt fungerer de digitale hubs som steder, hvor de unge kan komme og lære digitale færdigheder, få støtte til ansøgninger, internetformularer mm. Derudover er der tilknyttet en unge-vejleder i hver hub, som både hjælper de udsatte brugere af stedet med praktiske færdigheder, men tit også ender som en slags mentor eller socialrådgiver. Ved at udnytte disse væresteder og udbygge brugen af dem, så vi kan danne disse fysiske og følelsesmæssige ’youth-friendly spaces’, vil der blive opbygget nye fællesskaber af ligesindede unge. Ved at skabe et rum, hvor de fordomsfrit kan dele sine oplevelser, tanker, bekymringer, glæder og sorger bliver der mere plads til at give slip og kæmpe imod den stigma og skam der følger med det at være vokset op i fattigdom eller anbringelse. 

I dette forum for de unge vil vi træne dem og oplyse dem og derudover give dem den nødvendige viden og kompetencer, så de kan kæmpe imod fordomme, skadelige normer og derigennem forebygge yderligere diskrimination og krænkelse af deres rettigheder. Målet er, at de unge kan finde en styrke i sig selv, men i høj grad også gennem fællesskabet de får skabt med ligesindede og som mentorer for nye yngre unge fra en lignende baggrund. 

Disse tre unge repræsenterer alle dem, som vi vil engagere og uddanne som ung-til-ung mentorer. De unge, som selv kommer fra en opvækst i anbringelse, ved hvilke problematikker andre ligesindede unge kæmper med og sammen kan de finde løsningerne.

3. Operation Dagsværks projektkrav

Uddannelse 

Målet er at styrke de unges viden gennem faktuel og alderssvarende undervisning omkring seksuelle og reproduktive sundhedsrettigheder (SRSR), mental sundhed og psykosocial støtte (MHPSS) samt demokratisk dannelse og menneskerettigheder. Projektet gennemføres på to digitale hubs/væresteder. Her vil medlemmer af KESCA undervise sårbare lokale unge i de forskellige emner. Derigennem vil de udsatte unge få opbygget deres kompetencer og får styrket deres selvværd så de kan fungere som ung-til-ung mentorer for andre unge. Træning i ung-til-ung metoden kan på denne måde sprede sig som ringe i vandet. 

Lokal forankring 

Vores lokale partnere; KESCA og SOS Kenya, kan med deres viden om lokalsamfundet, målgruppen og tematikkerne, samt deres nuværende samarbejde med de lokale myndigheder, være med til at sikre forankring af projektet i de lokale strukturer. Projektet bliver forankret på værestederne og hos myndighederne i de to byer, hvor udviklingen kan fortsætte også efter projektets afslutning. Med de redskaber de unge får gennem projektet og mentorship-ordningen, der bliver etableret, vil de kunne fortsætte styrkelsen af fællesskab og netværk resten af livet og give det videre til næste generation. 

Fortalervirksomhed 

Vores tilgang til fortalervirksomhed er en nøglebrik i vores arbejde. Dette gør vi gennem oplysning, mobilisering og opbygning af civilsamfundet (her de unge fra målgruppen), til at kunne deltage i politiske processer og holde de ansvarlige myndigheder/instanser ansvarlige. Når vi mobiliserer og bevidstgøre de unge omkring deres rettigheder, SRSR og mental sundhed, styrkes de derfor til at advokere for deres rettigheder og styrkelsen af et netværk af ligesindede. De unge i både KESCA, de fysiske væresteder og i lokalsamfundene får én samlet stemme. De bliver i stand til at søge den rette hjælp og kræve handling fra de ansvarlige, såsom de lokale myndigheder. De unge vil gennem mobilisering og netværk få et forum til at drive fortalervirksomhed, hvori de kan søge indflydelse på beslutninger, som påvirker deres egne liv; både nu og i fremtiden. 

Minoriteter og sårbare grupper 

Projektet er funderet på tanken om mangfoldighed, normkritik og ligestilling, derfor er den primære målgruppe unge, som er særligt udsatte pga. deres opvækst i anbringelse(r) og/eller fattigdom. Derudover spiller køn også en altafgørende rolle – drenge er særligt udsatte over for selvmord og radikalisering, mens piger er i størst risiko for at opleve tidlige graviditeter, seksuel udnyttelse og vold i parforholdet. 

Bæredygtighed 

Ved at træne de unge i at danne netværk og stå sammen om at kræve deres rettigheder vil projektet sikre, at de bliver styrket til at klare udfordringerne som de i særlig høj grad står overfor i overgangen fra ung til voksen. De unge vil blive uddannet i at videregive og formidle deres viden og erfaringer til andre unge og dermed styrke den næste generation af unge fra svære kår. De vil fra starten af projektet blive trænet i at udvikle, planlægge og udføre aktiviteterne selv. Dermed får de unge et stort medansvar for hele projektets succes, og det skaber et stærkt ejerskab i forhold til både udførelse og resultater. Gennem denne learning-by-doing tilgang vil projektet udvikle elevernes evner i mobilisering og kampagneafvikling, mens projektet vil lære de unge at stille spørgsmål og søge indflydelse, udfordre eksisterende strukturer og normer samtidig med, at de lærer at arbejde i fællesskab for at skabe forandring.

Her er en ung dreng som er vokset op i anbringelse. Han er et godt eksempel på de unge som projektet vil oplyse, styrke og give et netværk. Alt for mange drenge kan ende i kriminalitet, mens mange piger får børn som teenagere. Det vil vi afhjælpe!

Indikativt budget

Budget for Operation Dagsværk projektforslag ”Alle har ret til et Squad
BudgetProcent
1. Hovedaktiviteter
Uddannelse, træninger og oplysningskampagner (KESCA+målgruppe)999.25029%
Ung-til-ung mentorships (netværk, væresteder mm.)999.25029%
Fortalervirksomhed (KESCA+målgruppe)856.50024%
I alt2.855.00082%
2. Lokal Drift300.0008%
3. Evaluering og Monitorering75.0002%
4. Projektudgifter i alt
5. Revision25.0001%
6. Administration i Danmark (max 7 procent af subtotal)245.0007%
7. Total:3.500.000100%