SOS Børnebyerne

Klimaretfærdighed for unge i Somaliland 

Tema

Projektets temaer er unge, klimaforandringer, internt fordrevne, ligestilling, uddannelse og aktivisme.

Resume

Klimaforandringer truer unges fremtid i Somaliland. De kan se deres muligheder blive indskrænket af tørke, konflikter, fordrivelse og mangel på indflydelse. Det vil projektet ændre på gennem tre strategier: 1) ved at gøre de unge klima-kompetente, dvs. klæde dem på til fremtidens grønne jobs, der gør noget ved klimakrisen og hjælper med tilpasning; 2) ved at indtænke klimasmarte tilgange i eksisterende uddannelser, så det kan komme mange flere unge til gode; 3) ved at støtte unges mulighed for at komme til orde og påvirke beslutningstagere.

SOS Børnebyerne projektforslag 2025
Unge planter træer i en lejr for internt fordrevne som en del af initiativet ”100 træer på 100 dage.”

Projektforslag

1. Baggrund

Overalt i verden går børn og unge forrest i kampen mod klimaforandringerne. De forsøger ihærdigt at råbe politikerne og befolkningerne op til at reagere og forhindre de værste konsekvenser af klimaforandringerne. Klimakrisen understreger den enorme ulighed, som vi ser i verden, hvor sårbare befolkningsgrupper betaler prisen for de rigere landes forbrug og CO2-udledning. 

For unge i Somaliland er klimaforandringer ikke alene noget, der skal forhindres, men en barsk og virkelighedsnær realitet. Somaliland ligger i den nordøstlige del af Afrika og er en autonom region, der erklærede selvstændighed fra Somalia i 1991. Landet der i forvejen er tørt, har i de seneste år oplevet historiske og tilbagevendende tørkeperioder, som drastisk har presset leveforholdene for en i forvejen udsat befolkning.  Dette går ikke mindst udover de unge, der udgør ca. 70 % af befolkningen. Hvor unge tidligere fulgte i ældre generationers fodspor og levede af husdyrhold og traditionelt landbrug, så har klimaforandringer i dag gjort det umuligt at overleve i det erhverv. Kampen om de sparsomme naturressourcer har skabt konflikter, der har fordrevet flere hundredtusind, som enten er søgt mod byerne eller har samlet sig i lejre. På trods af at disse lejre for internt fordrevne opstår på baggrund af akutte kriser, så ender langt de fleste med at være permanente lejre pga. krisens omfang. Dem, der har søgt ophold, bor der i årevis og skal finde måder at skabe sig nye leveveje og en ny fremtid.

Ungearbejdsløsheden er tårnhøj i lejrene for internt fordrevne, og der er begrænset adgang til uddannelse, som kan være med til at give de unge færdighederne til at skabe sig en ny levevej og en stabil indtægt. De eksisterende erhvervskoleuddannelser i Somaliland er dårligt tilpassede den nye virkelighed og der er behov for at undervise i nye praksisser, såsom klimasmart landbrug eller digitale færdigheder. Derudover tilbydes mange uddannelsesforløb langt fra lejrene for de internt fordrevne, hvilket er en stor barriere for de unges adgang til uddannelse. 

Klimaforandringerne puster også til en ulighed mellem kønnene. Traditionelt set har mænd været familiens primære forsørgere og ansvarlige for husdyrhold og landbrug, mens kvinder har haft ansvar for husholdning og opdragelse af børn. I dag ser unge mænd deres traditionelle levevis og rolle truet og mange vælger at migrere enten til byerne eller ud af landet. De unge kvinder står tilbage med den ekstra byrde at balancere de traditionelle kønsroller med forsørgerollen. For de unge kvinder, der bor i lejrene, er uformelle jobs i små te-butikker eller som rengøringshjælp, præget af urimeligt lange arbejdstider, dårlig løn og en øget risiko for kønsbaseret vold. 

Der er lang vej endnu for unges, og ikke mindst kvinders, deltagelse i beslutninger om landets fremtid. Selvom deres rettigheder er beskyttet af Somalilands grundlov, så er landet, dets institutioner og lokalsamfund i høj grad styret af ældreråd bestående udelukkende af mænd.  Dette gør sig også gældende i lejrene for de internt fordrevne, hvor unge står helt udenfor indflydelse i de lokale råd og i beslutninger om lokale udviklingsplaner, som hverken indeholder de unge eller kvindernes perspektiv på en bæredygtig fremtid. Med dette projekt ønsker vi at støtte unge i Somaliland i at skabe sig en bedre og mere bæredygtig fremtid. Det vil vi gerne gøre sammen med Operation Dagsværk.

SOS Børnebyerne projektforslag 2025
Nasaohablood C lejren i Burao, Somaliland set fra oven. Området er hårdt tørkeramt. Her ser man tydeligt konsekvensenerne af klimaforandringerne.

2. Projektidé og hovedaktiviteter

Formålet med projektet er at støtte klimaretfærdighed og sikre, at unge mænd og kvinder i lejre for internt fordrevne i Burao i Somaliland har adgang til uddannelser og færdigheder, som er tilpasset en klimaforandret virkelighed. Med en rettighedsbaseret tilgang vil vi i samarbejde med ungdomsorganisationer støtte de unges ret til kvalitetsuddannelse, styrke lighed mellem kønnene og adgang til nye bæredygtige leveveje, øge kvaliteten på erhvervsskolerne og holde myndighederne ansvarlige for, at unge får indflydelse på lokale udviklingsplaner og beslutningstagen. Dette vil vi gøre gennem tre delmål:

Delmål 1: Unge bliver klima-kompetente og klædt på til at gå efter grønne jobs

Projektet vil have fokus på at skabe nye former for klimatilpassede og bæredygtige leveveje for unge i fire lejre for internt fordrevne i Burao. Det vil vi gøre ved at træne og oplyse de unge om mulighederne indenfor iværksætteri, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i netop den kontekst, som de befinder sig i med mangel på daglige fornødenheder og en virkelighed præget af klimaforandringer. I tæt samarbejde med ungdomsorganisationen Youth Volunteers for Development and Environment (YOVENCO) og tekniske erhvervsskoler, vil vi sikre unge adgang til nye færdigheder, som ruster dem til bæredygtig beskæftigelse og grønne jobs. Det kan både være digitale færdigheder eller færdigheder indenfor innovative klimavenlige landbrugstekniker og -praksisser. F.eks. hydroponisk landbrug, som er særlig effektiv i tørkeramte regioner, installation og vedligeholdelse af solpaneler og urbant landbrug som grønne vægge og taghaver. YOVENCO har udviklet et bredt netværk med lokale praktik- og jobudbydere, som de unge undervejs og i afslutningen af deres uddannelsesforløb vil blive knyttet til. De unge tilbydes desuden kurser i netværksopbygning og virksomhedsledelse, som led i at kunne drive og administrere egne startups som f.eks. salg af klimarobuste afgrøder.

Delmål 2: Erhvervsskoler og uddannelsesinstitutioner integrerer klimasmarte tilgange i deres undervisning og læreplaner

Vi vil styrke den klimatilpasning erhvervslivet og erhvervsuddannelser i Somaliland er nødt til at foretage på grund af de eksisterende klimaforandringer i landet. Projektet vil integrere viden om grønne jobs som: klimavenlige landbrugsteknik og grøn energi i eksisterende læreplaner. Dette vil foregå i tæt samarbejde med ledelsen på fire udvalgte erhvervsskoler, herunder Burao Technical Institute, der tilbyder forskellige korte tekniskfaglige uddannelser, og Burao University. Lærerne på de respektive uddannelsesinstitutioner vil modtage undervisning og opkvalificering i klimavenligt landbrug, herunder hydroponisk landbrug og urbant-landbrug, såsom grønne vægge, baggårds- og taghaver. Tiltagene vil sikre, at endnu flere unge og fremtidige årgange kan få adgang til klimasmarte uddannelsesforløb og færdigheder.

Delmål 3: Unge mobiliseres og sætter unges deltagelse, klimaforandringer og ulighed mellem kønnene på dagsordenen

Den første barriere for at skabe varige forandringer, forbedre forholdene og fremme ligestilling for de unge i de internt fordrevne lejre er overhovedet at få taletid for og adgang til beslutningstagerne. Vi vil støtte de unge i at engagere sig i lokalpolitik og blande sig i de beslutningsprocesser, der har så stor indflydelse på deres liv.  Projektet vil inddrage og styrke eksisterende ungdomsgrupper, uddanne ungementorer og skabe samarbejdsplatforme for unge i lejrene for internt fordrevne, hvor de kan mødes, dele viden og støtte hinanden. Ungdomsgrupperne vil afholde workshops og finde unge rollemodeller, der kan være bannerførere for unges rettigheder gennem aktiviteter som tv/radio-debatter og kampagner for klimavenlige og grønne jobs samt oplysning om klimaforandringer og ligestilling.

Målgruppe

Projektet rækker ud til unge i fire lejre for internt fordrevne i Burao, Somaliland samt ledelse og lærere på fire erhvervstekniske skoler. Op imod 36.000 unge og deres familier vil opleve positive effekter af projektets initiativer, da de bl.a. vil opnå større økonomisk frihed og stabilitet gennem jobskabelse og iværksætteri. Helt konkret vil omkring 715 sårbare unge modtage målrettede kurser, praktik- og iværksætterstøtte. De unge, der har erhvervet nye færdigheder vil dele deres viden med resten af lokalsamfundet gennem erfaringsudveksling organiseret af ungdomsgrupperne. Denne udveksling af viden og færdigheder vil hjælpe med at mindske generationskløften og bidrage til den generelle udvikling af samfundet, ligesom tilpasningen til klimavenligt landbrug og -praksisser i læreplanerne vil komme fremtidige unge til gode.

SOS Børnebyerne projektforslag 2025
To unge kvinder fra Hargeisa  deltager i en workshop om digitale færdigheder og crowd funding.

3. Operation dagsværks projektkrav

Uddannelse

Projektet har uddannelse som et helt centralt omdrejningspunkt. Gennem udvikling af eksisterende uddannelsestilbud og kompetenceudvikling af unge inden for markedsefterspurgte grønne jobs samt oplysning om unges rettigheder vil projektet sikre en levevej for nogle af de mest udsatte i Somaliland. 

Lokal forankring

Projektet vil blive gennemført i tæt samarbejde med ungdomsorganisationen YOVENCO, der har en stærk tilstedeværelse i Somaliland og solid erfaring med at arbejde med sårbare unge i lejre for internt fordrevne. Projektet vil også samarbejde med andre aktører, bl.a. ungdomscentre og institutioner, der har erfaring med marginaliserede unge. En ungementorgruppe knyttet til projektet ‘Leave No Youth Behind’ vil blive inddraget og brugt som sparringspartner i opbygningen af nye ungegrupper. Det brede lokalforankrede samarbejde er nødvendigt for at skabe de bedste resultater og nå ud til så mange som muligt.

Fortalervirksomhed

En nøgleprioritet for projektet er at opbygge de unges evner til aktiv politisk deltagelse. Det første skridt i retning af at inddrage unge i beslutningstagningen vil være at opbygge kapaciteten hos ungdomsgrupper, så de kan påvirke de årlige distriktshandlingsplaner, som ledes af lokale myndigheder i Burao. Projektet vil støtte og udvikle ungegrupper i at udøve fortalerarbejde for ligestilling, grønne jobs og klimaforandringer gennem kampagner og tv/radio-debatter. Disse aktiviteter har til formål at øge bevidstheden, forbedre kapaciteten, udveksle erfaringer og få større gennemslagskraft i lokalsamfundet.

Minoriteter og sårbare grupper

Projektets primære fokus er på unge, der pga. klimaforandringer eller konflikter er blevet internt fordrevne og har søgt ophold i en lejr. Her bor nogle af de mest marginaliserede og sårbare grupper i Somaliland. Projektets kriterier for sårbarhed vil omfatte unge kvinder, der er blevet gift tidligt og/eller er blevet skilt, unge i adskilte familier, unge med handicap og unge med begrænset adgang til indtægtsskabende aktiviteter og jobmuligheder. Målgruppen for projektet er unge i alderen 18 til 30 år, der er langt fra arbejdsmarkedet, som mangler ressourcer og netværk for at få adgang til beskæftigelse eller iværksætterstøtte. Disse unge er qua deres sårbarhed desuden i fare for at blive socialt ekskluderet. 

Bæredygtighed

Projektet samarbejder med forskellige partnere for at sikre unges adgang til uddannelse, samt gøre dem bevidste om deres rettigheder. Vi vil bygge videre på og styrke de ungdomsstrukturer, der allerede eksisterer i Somaliland, og fokusere særligt på et underbelyst område, nemlig grøn omstilling. For at gøre noget ved de negative konsekvenser af klimaforandringerne, vil vi inkludere og integrere klimavenlige tilgange i både uddannelse og iværksætteri ved bl.a. at revidere erhvervsskolernes læreplaner. Vi vil sikre lokalt ejerskab gennem langsigtede samarbejdsaftaler med lokale aktører. Vi vil inddrage og støtte de unge i at tage aktiv del i den grønne omstilling så deres stemme bliver hørt. Unge vil spille en afgørende rolle i kampen mod klimaforandringer i deres lokalområde, hvilket forventes at mindske konflikter samt ungdomsmigration fra land til by i Somaliland.

SOS Børnebyerne projektforslag 2025
Grøntsager dyrket efter hydroponisk landbrugsmetode i Hargeisa, Somaliland.

Indikativt budget  

AktiviteterBeløbProcent
1. Hovedaktiviteter
Delmål 1: Unge bliver klima-kompetente og klædt på til at gå efter grønne jobs1.025.00051%
Delmål 2:  Erhvervsskoler og uddannelsesinstitutioner integrerer klimasmarte tilgange i deres undervisning og læreplaner105.0005%
Delmål 3: Unge mobiliseres og sætter unges deltagelse, klimaforandringer, og ulighed mellem kønnene på dagsordenen380.00019%
2. Lokal drift215.00011%
3. Evaluering & Monitorering30.0001%
4. Revision105.0005%
5. Subtotal1.860.00093%
6. Administration i Danmark (max 7% af subtotal)140.0007%
7. Total2.000.000100%