Crossing Borders

Håb og udvikling: Unge fra Nagorno-Karabakh skaber en lysere fremtid i det sydlige Armenien gennem uddannelse, kompetenceudvikling og psykologisk støtte.

Tema

Projektets formål er at give unge fordrevne armeniere relevant uddannelse, psykologisk støtte og kompetenceudvikling efter Nagorno-Karabakh-konflikten. Fokus er på inklusion og forbedrede uddannelsesmuligheder for dem, der er tvunget ud af deres hjem af Aserbajdsjan.

Resume

Dette samarbejdsprojekt mellem Crossing Borders (CB) og Analytical Centre on Globalization and Regional Cooperation (ACGRC) sigter mod at skabe uddannelsesmuligheder for unge efter Nagorno-Karabakh-konflikten. De unge fordrevne fra Nagorno-Karabakh-regionen står over for en unik udfordring, da de søger reintegrering i Syunik-regionen i Armenien. Historisk set har armenerne gennemlevet systematisk forfølgelse, kulminerende med det oversete folkedrab i 1905-1915. For disse unge er genetablering i deres hjemland afgørende for at overvinde traumer og genopbygge en bæredygtig fremtid, og det kræver særlig opmærksomhed og støtte. Formålet er at hjælpe dem med at etablere sig på ny og tilbyde relevante uddannelser for en bedre fremtid. Fokus rettes mod unge, der har behov for psykologisk støtte og reintegration i en ny kultur. Styrket af vores 6-årige partnerskab, forpligter projektet sig til at skabe positive forandringer for Armeniens unge gennem workshops om FN’s Verdensmål, demokrati og ungt lederskab. Projektet stræber efter at bidrage til bæredygtig udvikling, der derved kan skabe aktive og globale borgere.

Stepan, lederen af den armenske NGO, deler omsorgsfulde ord med en familie i Syunik-regionen, hvor samtalen præges af fortvivlelse og håb om en bedre fremtid.

Projektforslag

1. Baggrund

Nagorno-Karabakh, en bjergregion inden for Aserbajdsjans grænser, har gennemgået en dramatisk transformation og er nu en spøgelsesby efter det seneste angreb fra Aserbajdsjan i slut september. Historisk set har regionen været centrum for konflikter mellem armenske og aserbajdsjanske samfund, og efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991 blev Nagorno-Karabakh en autonom region inden for Aserbajdsjan, hvilket udløste betydelige spændinger. Den Første Karabakh-krig (1988-1994) førte til omfattende tab af liv og tvungen migration, primært af aserbajdsjanske beboere. I 2020 brød Den Anden Karabakh-krig ud og varede hele 44 dage, hvor Aserbajdsjan genoptog kontrol over områder, herunder Lachin-korridoren, fra armensk administration.

I december 2022 intensiverede en gruppe azerbaijanske civile, der hævdede at være miljøaktivister, situationen ved at blokere Lachin-korridoren. Dette kulminerede i april 2023 med oprettelsen af en officiel kontrolpost af Aserbajdsjan, hvilket næsten fuldstændigt afbrød forsyningerne mellem Armenien og Nagorno-Karabakh.
Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) udførte nødhjælpsleverancer, men spændingerne mellem parterne forblev. Efter Aserbajdsjans angreb i slutningen af september 2023 eskalerede konflikten yderligere. Etniske armeniere, der udgjorde flertallet af befolkningen i Nagorno-Karabakh, blev massivt fordrevet, mindst et par hundrede mennesker blev dræbt og flere blev sårede og de befinder sig nu i en akut humanitær krise. Mange af de 120.000 fordrevne mennesker har søgt tilflugt i det sydlige Armenien, et område, der allerede lider under økonomisk sårbarhed og ustabilitet. Det sydlige Armenien, som er det fattigste område i landet, står nu for presset fra den pludselige tilstrømning af fordrevne, hvor allerede pressede familier må dele boliger med de fordrevne og kæmper for at få hverdagen til at fungere sammen på godt og ondt. Den økonomiske sårbarhed i området gør det udfordrende for dem at etablere en stabil tilværelse, og det understreger det presserende behov for international støtte.

I denne kritiske tid er det afgørende at handle hurtigt og koordineret for at imødegå behovene hos de fordrevne familier. Humanitære organisationer, regeringer og det internationale samfund spiller en afgørende rolle i at levere akut hjælp og skabe bæredygtige løsninger. Uddannelse og psykosocial støtte er afgørende for de fordrevne unge for at hjælpe dem med at forme en bedre fremtid. 

Projektet, iværksat af CB i samarbejde med den armenske organisation ARGRC, sigter mod at imødekomme de presserende behov hos de fordrevne unge. Gennem workshops og uddannelsesmuligheder søger projektet at give dem redskaber til at håndtere traumer og skabe en meningsfuld fremtid, selv i skyggen af usikkerhed og konflikt, hvor deres tidligere hjem nu ligger tilbage som en spøgelsesby ifølge FN.
Den internationale indsats for at støtte det sydlige Armenien og de fordrevne familier skal være målrettet og omfattende. Både akut nødhjælp og langsigtede udviklingsprogrammer er nødvendige for at adressere de komplekse udfordringer, som disse samfund står over for. Sammen kan det internationale samfund og lokale organisationer bidrage til at lette lidelsen og skabe en vej mod en mere bæredygtig fremtid for dem, der er ramt af konflikten.

En modig mor ledsager sine børn på vejen til Kornidzor i Syunik-regionen, skridtene bærer dem ind i det ukendte, en rejse præget af både udfordringer og en vilje til at overvinde.

2. Projektidé og hovedaktiviteter

CB og ACGRC vil aktivt engagere de unge i projektet ved at styrke deres rolle som drivkraften bag deres egen udvikling. Projektets kerne fokuserer ikke kun på, hvad projektet sigter mod, men på, hvad de unge skal gøre for at opnå personlig vækst og samfundsmæssig indvirkning. I stedet for at betragte projektet som en yderligere støtte understreger vi, at de unge skal deltage aktivt i forskellige aktiviteter.

For eksempel vil de unge ikke blot modtage undervisning, men aktivt deltage i læringsprocessen gennem undervisningsmaterialer og workshops udviklet i projektet. Deres engagement i kulturelle udvekslinger og dialogmøder vil ikke kun være en del af projektet, men en nøglefaktor i at fremme forståelse mellem fordrevne unge og det lokale samfund.

Strategi:
Projektet vil implementere følgende hovedaktiviteter:

 1. Uddannelsesmuligheder:
  Identificere de fordrevne unge, der har afbrudt deres uddannelse, og hjælpe dem med at vende tilbage til skoler eller uddannelsescentre. Økonomisk støtte til skolegebyrer, lærematerialer, og transportomkostninger vil blive tilbudt. Aftenskole og specialklasser vil være centrale elementer for at imødekomme deres individuelle behov.
 2. Psykologisk støtte:
  Samarbejde med psykologer og rådgivere for at tilbyde den nødvendige psykologiske støtte og rådgivning. CB’s tilgang til at fremme forståelse og tolerance vil spille en central rolle i at hjælpe de unge med at bearbejde deres traumer og opbygge forbindelser til andre samfund. Personlige mentorer vil støtte dem gennem denne proces.
 3. Kulturel udveksling og forsoning:
  Facilitere kulturelle udvekslinger, dialogmøder og samarbejdsprojekter for at fremme forståelse mellem fordrevne unge og det lokale samfund. CB’s ekspertise inden for interkulturel forståelse vil være afgørende for at skabe meningsfulde udvekslinger og aktiviteter, der fremmer forsoning.
 4. Undervisningsressourcer:
  Projektet vil have fokus på at udvikle undervisningsmaterialer i samarbejde med de unge, så de selv bliver aktive deltagere i processen med det mål at fremme forståelse og tolerance blandt de unge og lære dem at arbejde sammen om fælles projekter. Dette omfatter undervisningsmaterialer og workshops om konflikthåndtering og interkulturel forståelse, der vil blive udviklet med inspiration fra CB’s pædagogiske tilgange.

Målgruppe:
Projektet henvender sig primært til unge i aldersgruppen 16-18 år, der er blevet fordrevet som en følge af Nagorno-Karabakh-konflikten. Målgruppen inkluderer unge, der har afbrudt deres uddannelse, og særligt dem, som har brug for psykologisk støtte.

Fremme af Uddannelse og Udvikling:
Projektet vil fremme uddannelse ved at genintegrere de unge i uddannelsessystemet, udstyre dem med nødvendige færdigheder og ressourcer samt hjælpe dem med at opbygge en stabil fremtid. Uddannelse er nøglen til personlig vækst og udvikling, og det giver de unge mulighed for at bidrage positivt til deres samfund og opbygge broer til andre kulturer.

Erhvervskvalifikationer og Entreprenørskabsudvikling:
Udover de primære uddannelsesmuligheder vil projektet samarbejde med lokale erhvervsskoler og træningscentre for at give de unge praktiske erhvervskvalifikationer. Dette vil øge deres beskæftigelsesmuligheder og deres mulighed for at deltage aktivt i det økonomiske liv. Projektet vil også inkludere elementer af entreprenørskabsudvikling, hvor aftenskole vil spille en rolle i denne proces, og personlige mentorer vil støtte dem i deres erhvervsudvikling.

Digitale Færdigheder og Mentorprogrammer:
I en tid, hvor digitale færdigheder er afgørende, vil projektet prioritere digital uddannelse for at hjælpe de unge med at erhverve færdigheder, der er relevante i dagens globale økonomi. Projektet vil etablere langsigtede mentorskabsprogrammer, hvor erfarne fagfolk og eksperter inden for forskellige områder vil tilbyde vejledning og støtte til de unge. Aftenskole og specialklasser vil også integrere digitale elementer for at styrke de unges digitale kompetencer.

Interkulturelt Netværk:
Ud over de kulturelle udvekslinger vil projektet oprette et interkulturelt netværk, hvor unge fra forskellige baggrunde og geografiske områder kan dele erfaringer og ideer. Personlige mentorer og ungdomsmentorer/pædagoger vil spille en aktiv rolle i at facilitere dette netværk og styrke forbindelser mellem de unge.

Overvågning og Evaluering:
Projektgruppen vil samtidig være ansvarlig for at overvåge og evaluere resultaterne og indsamle data om de unges fremskridt. Disse oplysninger vil blive brugt til at finjustere og tilpasse projektet over tid med det formål at sikre, at det opfylder de fastsatte mål og skaber en meningsfuld og varig indvirkning.

Samarbejde med CB:
Crossing Borders (CB) og ACGRC startede samarbejdet tilbage i 2017. CB indledte et projekt om Youth Ambassadors for Peace, og ACGRC var en samarbejdsorganisation fra Armenien. I øjeblikket implementerer CB og ACGRC et projekt kaldet Armenia Meeting Point, der finansieres af CISU. 

Projektets Fremtid:
Dette projekt sigter ikke blot mod at støtte de unge i øjeblikket, men også mod at skabe en bæredygtig fremtid, hvor de kan spille en positiv rolle i samfundet. Det er både en investering i personlig vækst og samfundsmæssig udvikling. Hertil har projektet til formål at bidrage til reintegration i samfundet ved blandt andet at støtte de unge gennem læring, udvikling, og samtidig tilbyde kontinuerlig psykologisk hjælp til dem, som måtte have brug for det. Aftenskoler vil fortsat være centrale for at sikre, at de unge får den nødvendige støtte og uddannelse i deres fortsatte udvikling.

En familie fra Nagorno-Karabakh får hjælp, mens de forlader en lastbil med deres ejendele efter at være ankommet til Goris. Bag hvert afskedsøjeblik ligger historien om tab, styrke og håb om genopbygning.

3. Operation Dagsværks projektkrav

CB og ACGRC forener kræfterne i et projekt rettet mod unge i Armenien, der står over for udfordringer efter konflikten i Nagorno-Karabakh. Projektet omfatter uddannelse, lokal forankring, fortalervirksomhed, støtte til minoriteter og sårbare grupper samt bæredygtighed.

Uddannelse:

Projektet sigter mod at berige unge i Armenien med omfattende viden og færdigheder gennem en bredspektret uddannelsesindsats. Samarbejdet med lokale organisationer og eksperter sikrer dyb integration i det armenske samfund. CB’s metoder for global uddannelse udgør fundamentet for en helhedsorienteret tilgang, der inkluderer kulturel forståelse og erhvervskvalifikationer. For at styrke uddannelsesindsatsen vil projektet leje en skole og etablere aftenskoleaktiviteter, så ingen unge overses.  
Årligt vil 120 unge i Armenien modtage undervisning og støtte gennem projektprogrammet. Over en treårig periode vil i alt 360 unge have deltaget og draget fordel af projektets indflydelse.

Lokal Forankring:

Projektets hjerte er dybt forankret i det lokale. Samarbejdet med lokale organisationer og eksperter sikrer, at projektet ikke kun er en midlertidig løsning, men skaber varige forandringer. Inspireret af CB’s samarbejdsmodel strækker den lokale forankring sig ud over projektets afslutning og integrerer projektmål i det brede armenske samfund. For at styrke den lokale forankring vil projektet involvere lokale unge som mentorer, hvilket giver de unge ikke blot samhørighed, men også værdifuld viden om området og dets kontekst og forhåbentligt nye venskaber på tværs af aldersgrupper.

Fortalervirksomhed:

Projektet har til formål at uddanne unge til aktiv deltagelse i politiske processer og advokere for deres rettigheder i samarbejde med ARGRC eller andre organisationer. Oplysning og mobilisering bliver centrale elementer, der hjælper med at engagere de unge i samfundsrelevante emner og styrke deres indflydelse på beslutningstagning i deres lokalsamfund. For at forbedre fortalervirksomheden vil projektet etablere en platform, et mødested, hvor de unge kan dele deres historier og perspektiver, hvilket vil give dem en stemme i offentligheden og øge bevidstheden om deres udfordringer.

Minoriteter og Sårbare Grupper:

Projektet retter sig mod minoriteter og sårbare grupper, især de unge, der har været udsat for traumatiske oplevelser som følge af konflikten i Nagorno-Karabakh. Empowerment, psykologisk støtte og kulturelle udvekslinger udgør grundpillerne i at styrke disse grupper, herunder de mange børn og unge, der har oplevet konfliktens rædsler. Mindst 26.400 børn eller 30% af alle de nyligt fordrevne mennesker og deres familier, der flygtede fra konflikten i Nagorno-Karabakh til Armenien i de seneste uger, har desperat brug for integration, inklusion og psykologisk hjælp.

Bæredygtighed:

Bæredygtighed udgør kernen i projektets struktur. Langsigtede mentorskabsprogrammer og inddragelse af de unge i planlægning og udførelse af aktiviteter sikrer, at projektets succes bliver langvarig. Træning i at danne netværk giver de unge redskaber til at klare udfordringer i overgangen fra ung til voksen, styrker dem til at være aktive bidragsydere til samfundet og skaber en vedvarende positiv indvirkning på deres liv. For at sikre bæredygtighed i praksis vil projektet etablere en lokal platform (både online og fysiske møder), hvor de unge kan udvikle og implementere initiativer, der adresserer samfundsudfordringer. Dette vil ikke kun opmuntre til kreativ tænkning, men også sikre, at projektets indflydelse forbliver relevant i fremtiden og efter projektperioden.

I Goris, Syunik-regionen, sidder en ældre kvinde, et barn og en mand omgivet af deres ejendele. Symbolet på resiliens, overlevelse og desperation – et billede af livets vedvarende kamp og stædige håb, selvom det virker umuligt.

Indikativt budget

AktiviteterBeløbProcent
1. Hovedaktiviteter
Undervisningsmateriale: PC, whiteboards, iPads, stationært, bøger, printere, projektorer, lokaleleje, transport350.00017,5%
Løn til ACGRC-personale350.00017,5%
Forplejning til elever og personale223.50011,18%
2. Lokal drift80.0004%
3. Støtte til lokalt initiativ271.50013,58%
4. Budgetmargin250.00012,5%
5. Evaluering & Monitorering35.0001,75%
6. Koordinator i Danmark240.00012%
7. Revision25.0001,25%
8. Subtotal1.860.00093%
9. Administration i Danmark (max 7% af subtotal)140.0007%
10. Total2.000.000100%