International Media Support

Forandring begynder med den gode idé – og et hashtag

Tema

Med hjælp fra OD vil IMS lære Zimbabwes unge klimaaktivister at udnytte mediernes magt, så de kan tvinge forandring igennem hos de ældre beslutningstagere. Lidt populært sagt finder og hjælper vi Zimbabwes Greta Thunberg

Resume

Projektet ”Forandring begynder med den gode idé – og et hashtag” støtter unge zimbabwiske klimaaktivisters kamp for en grønnere fremtid. Afrika bidrager med kun 4% af de globale CO2-udledninger, men lider under de mest ødelæggende konsekvenser – særligt massiv tørke. I Zimbabwe vil de unge gerne skabe forandring og få politikerne til at handle på klimakrisen. Med projektet får de klimakampagneidéer – særligt fra kvinder -, der har størst potentiale, hjælp til at komme ud over rampen som stærkt medie-indhold og på nye platforme. Samtidig kobler projektet lokale unge og danske aktivister for at accelerere en klimabevægelse, der stiller beslutningstagerne til ansvar. 

Fejring af Jordens Dag, hvor unge mennesker med musik og bannere satte fokus på at øge bevidstheden om klimakrisen. Foto: Magamba.

Projektforslag

1. Baggrund

Zimbabwe er et land med en autoritær regering og stærkt begrænset ytringsfrihed. 62% af befolkningen er under 25 år, men det har i årtier fortrinsvist været gamle mænd, der sidder på magten. Mange unge føler sig ikke repræsenteret af den politiske elite og er på mange måder afskåret fra den indflydelse, de er berettigede til. 

Landet ligger nr. 137 på Verdens Pressefrihedsindekset ud af 180 lande, hvilket siger noget om, hvor svært det er at tale frit om landets problemer. Helt øverst på listen af problemer står klimakrisen. I øjeblikket er 8,5 millioner zimbabwere ramt af fødevareusikkerhed, og regeringen er nødt til at importere de vigtigste fødevareafgrøder, fordi regnen udebliver. Størstedelen af befolkningen bor på landet i små lokalsamfund, som har svært ved at tilpasse sig klimakrisens effekter. 

Indgroede patriarkalske strukturer medfører desuden, at unge kvinder – der allerede oplever social ulighed – bliver særligt hårdt ramt af klimakrisen, fordi de ofte hænger på at forsørge familien, hente vand og passe hjemmet. Unge kvinder er også dem, der først bliver tvunget til at droppe ud af skolen og presset ind i tidlige ægteskaber i kampen for at skaffe nok mad på bordet. 

Mens de unge er klar over, at der er en klimakrise, er der stadig en manglende bevidsthed om krisens akutte alvor, og mange føler ikke, at de har den rette viden eller muligheder for selv at handle. 

Der er dog tegn på, at de unge i stigende grad tager sagen i egen hånd. Zimbabwe oplever en voksende bevægelse af unge klimaaktivister, der på hver deres områder arbejder med fortalervirksomhed. Mens de nuværende klimakampagner er et stærkt redskab til at få flere unge ind i klimakampen, er kampagnerne meget fragmenterede, og der er behov for en større og mere konsolideret platform, hvor unge frit kan udtrykke sig og i sidste ende tvinge beslutningstagerne til at implementere ny, grøn lovgivning. Projektet vil derfor fokusere på at give unge klimaaktivister et talerør, platforme og redskaber til at få deres budskaber ud og skabe varig forandring. 

IMS’ partner i Zimbabwe, Magamba ( ‘helte’ eller ‘frihedskæmpere’ på shona), har med succes brugt online medieplatforme, kreative og kunstneriske events og humor til at engagere unge i udviklingsspørgsmål og inspireret dem til at være en del af den nødvendige forandring. Magambas digitale platforme har et højt engagementniveau blandt unge og i gennemsnit over 2 millioner visninger pr. måned. Magamba har bl.a. vist, at sociale medier kan bruges som redskab til at holde beslutningstagere ansvarlige gennem #DearRita-kampagnen på sociale medier, der var med til at skabe offentligt pres på formanden for Zimbabwes valgkommission, Dommer Rita Makarau. Kampagnen resulterede i, at valgkommissionens strenge krav til registrering af unge blev omstødt. #WhereAreOurVaccinesZW kampagnen begyndte under COVID-19-nedlukningerne og resulterede i, at regeringen offentliggjorde en udrulningsplan samt det nationale budget for vacciner. Magambas klimaaktivisme har også fået stor synlighed hos beslutningstagere. Bl.a. har Miljøministeriet inviteret organisationen til at vise nogle af sine dokumentarfilm i parlamentet for at give parlamentsmedlemmer en bedre forståelse for klimakrisens ødelæggende virkninger og behovet for ny, grøn lovgivning. 

For mange i Zimbabwe betyder klimakrisen, at de ikke ved, hvornår de får deres næste måltid. Landbruget har store udfordringer med tørke og usædvanligt vejr. Foto: Getty Images/Christopher Scott.

2. Projektidé og hovedaktiviteter

Formål: Projektets formål er at styrke klimabevægelsen drevet af unge, især kvinder, som tvinger beslutningstagerne til at tage klimakrisen alvorligt og handle. 

Strategi:

Projektet vil udvælge 10 innovative unge-drevne klima-kampagneidéer, der skal øge bevidstheden om behovet for vedvarende energi og en retfærdig energiomstilling. De udvalgte unge vil på en Climate Content Camp gennemgå et intensivt medie- og kampagnetræningsprogram og få hjælp til at videreudvikle deres idéer. På Climate Content Camp bliver deltagerne bl.a. undervist i kampagneudvikling og fortalervirksomhed, brug af sociale medier i kampagneøjemed, indholdsudvikling (f.eks. produktion og redigering af små film), distributionsplatforme og målgrupper mm. Campen vil også være et rum for samskabelse med unge fra Operation Dagsværk, der vil blive inviteret til at deltage og dermed skabe mulighed for at dele erfaringer og best practices

Climate Content Camp kulminerer med People’s Climate Cinema – en fremvisning af de forskellige klimaidéer for beslutningstagere fra Miljøministeriet i Zimbabwe og parlamentsmedlemmer. Efter fremvisningen arrangeres et direkte møde mellem de unge klimaaktivister og magthaverne, hvor aktivisterne kan fremføre deres krav om en retfærdig energiomstilling i Zimbabwe, og om hvordan beslutningstagerne kan spille en rolle i at gøre det til virkelighed. Det overordnede formål er at få beslutningstagerne til at vedtage grøn lovgivning, der beskytter miljøet og sikrer energiomstilling til fordel for de fattige. 

Efter campen får de unge, der har udviklet de mest innovative og kreative medieformater, hjælp til at drive deres individuelle medieplatforme videre og sprede deres budskaber mest muligt. Det gøres via startkapital og mentorordninger med allerede etablerede influencers, der arbejder inden for medier og klimaretfærdighed. Medieplatformene kan omfatte alt fra onlineformater til podcasts, dokumentarer og Tik Tok-udfordringer. For at tage højde for at ikke alle har adgang til og kan nås via onlinemedier, vil der også være en offline-del, hvor unge i landområder støttes med idéer til at engagere deres lokalsamfund gennem f.eks. historiefortælling, frivilliggrupper og sportsdage. 

Climate Content Campen kan på den måde på understøtte de unge i at fortælle deres historier og kræve reel forandring, og de forskellige kampagner vil blive kædet sammen til én samlet kampagne for at fremme en retfærdig, grøn energiomstilling i Zimbabwe. Målet er at få nye og progressive grønne politikker på agendaen (f.eks. grøn energi, klimavenligt landbrug og etablering af velbetalte grønne jobs, især for dem i de mest klimasårbare samfund). Historierne vil også være rettet mod unge for at bygge videre på den grønne ungdomsbevægelse, der allerede spirer frem i landet.  

Projektets hovedaktiviteter består i:

  • Åben annoncering efter idéer og derefter udvælgelse af de klimakampagneidéer, der har størst potentiale
  • Træning af ophavspersonerne bag idéerne i kampagne- og indholdsudvikling (Climate Content Camp) – OD’ere vil blive inviteret til at deltage i campen for at sikre sparring og erfaringsudveksling. Ligesom klimakrisen ikke stopper ved landegrænserne, gør ideerne det heller ikke
  • People’s Climate Cinema – fremvisning af indhold skabt under Climate Content Camp for beslutningstagere i Miljøministeriet og parlamentsmedlemmer
  • Støtte til videreudvikling af individuelle medieplatforme og kampagner ved hjælp af startkapital og mentorordninger med organisationer, der arbejder indenfor klimaretfærdighed og medier
Klimakampen kan ikke løses i ét land alene. Vi vil have OD med på climate content camp, så danske og zimbabwiske klimaaktivister kan sparre, dele viden og ideer. Foto: Getty Images/Fotograf aus Leidenschaft.

3. Operation Dagsværks projektkrav

Uddannelse

Projektet vil være med til at fremme uddannelse og dermed udvikling for unge ved at give unge klimaktivister viden, redskaber og støtte til at føre deres egne kampagneidéer ud i livet. Deltagerne på Climate Content Camp vil modtage intensiv undervisning i udvikling af kampagner og medieindhold, og mentorordninger vil sikre, at de unge får løbende sparring også efter træningsperioden. Uddannelsen er rettet mod at give deltagerne redskaber til selv at skabe forandring og skabe opmærksomhed om klimaproblematikker i den bredere befolkning og hos beslutningstagere. 

Lokal forankring

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med den lokale partner og med inddragelse af målgruppen. IMS har været til stede i Zimbabwe i knap 20 år og har opbygget et stærkt netværk og lokal kapacitet inden for udvikling af medier. Magamba, der er skabt af og for unge, er en af de mest innovative organisationer i Afrika i krydsfeltet mellem nye medier, aktivisme og ungeinddragelse. Projektet er designet, så de unge selv tager ejerskab, selv identificerer problemerne, og selv udvikler løsningerne. De unge klimaaktivister fungerer som bindeled mellem de lokalsamfund, de tilhører, beslutningstagerne og den brede offentlighed. 

Fortalervirksomhed

Fortalervirksomhed er en central del af projektet, der sigter mod at give unge et talerør ved primært at skabe en bølge ledet af unge, men sekundært ved at bruge denne kraft og energi til at påvirke beslutningstagere og skabe alliancer til andre relevante aktører. Projektet har også en vigtig international dimension, idet det skaber direkte bånd til unge i Danmark, hvor fortalervirksomhed om klima og miljø også er relevant. 

Minoriteter og sårbare grupper

Projektet har fokus på en majoritet i samfundet (kvinder og unge), der paradoksalt nok bliver behandlet som en minoritet målt på indflydelse. Projektet har derfor en bred målgruppe, men har øje for de markante forskelle, der også eksisterer inden for gruppen. Projektet har særligt fokus på at sikre unge kvinders inddragelse og stemme. Det vil viderebringe historier fra de mest sårbare grupper, der er berørt af klimakrisen, og bruge tilgange både online og offline til at nå både by- og landbefolkningen. 

Bæredygtighed

Projektet bygger videre på det momentum, der er skabt gennem IMS’ mangeårige engagement i Zimbabwe. Projektet sigter efter at unge får indflydelse på beslutninger, der påvirker deres liv. Derfor er fokus på at give værktøjer til unge aktivister, der allerede er engageret i klimaspørgsmål, og bæredygtighed sikres også ved at forbinde de unge aktivister med medier og civilsamfundsorganisationer, der arbejder med klimaretfærdighed, for at skabe en stærkere og samlet bevægelse. Mentorordningerne vil sikre, at deltagerne får den støtte, de har brug for i opstartsfasen, hvorefter deltagerne forventes at kunne støtte andre peers i produktion af indhold for at sikre kontinuitet og bæredygtighed. Formår projektet at få den ønskede indflydelse, har det stor og langsigtet betydning for landet – klima kan ikke tænkes kortsigtet, der er brug for at skabe en vedvarende bevægelse.

Magamba har erfaring med at skabe forandring. Det gjorde de bl.a. med #WhereAreOurVaccinesZW kampagnen, der begyndte under Covid19-nedlukningerne og resulterede i at regeringen offentliggjorde en udrulningsplan samt det nationale budget for vacciner. Foto: Getty Images/Mustafa Colak.

Indikativt budget

Budget for ”Forandring begynder med den gode ide – og et hashtag” (2025-2027)
BudgetProcent
Hovedaktiviteter
Projektaktiviteter Magamba (Zimbabwe)2.631.40075%
Udveksling mellem danske unge og unge i Zimbabwe150.0004%
I alt2.781.40079%
Lokal drift295.0008%
Evaluering og monitorering175.0005%
Projektudgifter i alt3.251.40093%
Revision21.0001%
Administration i Danmark227.6007%
Total3.500.000100%